Izdvajamo

KRALJEVSKI PECAT

on on . Hits: 259

DIPLOMATIJA, KONTROLA, SVEPRISUTNOST, KRALJEVSKI PEČAT

Ovaj blok je skup Master duhovno energetskih kanala i namenjen je onima koji su već duboko uronili u put samospoznaje i razvili visoku svest o sebi i svetu oko sebe. Naziv bloka - Diplomatija, Kontrola, Sveprisutnost, Kraljevski pečat - sam po sebi implicira neophodnost postojanja određenih kvaliteta kod praktičara: mudrosti, samodiscipline, sveobuhvatnog razumevanja, plemenitosti i razvijenog osećaja lične odgovornosti kao osnove duhovnog razvoja.  

Svaki kanal unutar ovog bloka i zaista nosi sa sobom određeni nivo odgovornosti i zahteva posvećenost etičkim principima, medjutim, važno je naglasiti da ovaj put nije samo put izazova, već i put izuzetnih mogućnosti i duhovnog obogaćenja. Svaki kanal unutar ovog bloka podstiče praktičare na putu ka višim nivoima svesti i sposobnosti, nudi jedinstvene prilike za lični rast, osnaženje, dublje razumevanje univerzuma i konstruktivan uticaj na svet oko nas.

Rad s energijama ovih kanala otvorenog srca i uma, uz svest o tome da svaki korak napred predstavlja korak ka većoj mudrosti i unutrašnjem miru, ne samo da će proširiti lične granice znanja i moći, već će i doprineti većem dobru, šireći svetlost i harmoniju gde god da se nalazimo.

Put može biti zahtevan, ali on je takođe ispunjen sa neizmernim nagradama.

KRI - VAAMA: Kanal za čitanje misli

Kanal KRI - VAAMA predstavlja moćan energetski kanal koji omogućava čitanje misli druge osobe. Ova sposobnost, međutim, dolazi sa velikom odgovornošću i treba je koristiti pažljivo i etički. Pravilna upotreba ovog kanala zahteva razumevanje kada i zašto je opravdano ući u misli drugih.

 1. Empatija i razumevanje: Korišćenje ovog kanala može biti opravdano u situacijama gde je cilj dublje razumevanje i empatija prema drugoj osobi. Na primer, u terapeutskom kontekstu, čitanje misli može pomoći u boljem razumevanju emocionalnih stanja ili neizrečenih briga klijenta.
 2. Razrešavanje konflikata: U situacijama konflikta, KRI - VAAMA može pomoći da se sagledaju pravi uzroci nesporazuma, doprinoseći efikasnijem razrešenju problema.
 3. Pomoć u kriznim situacijama: U kriznim situacijama, kao što su pregovori u talačkim situacijama ili traženje nestalih osoba, ovaj kanal može biti neophodan alat za razumevanje i rešavanje situacije.
 4. Podrška osobama sa posebnim potrebama: Kada osobe nisu u stanju verbalno izraziti svoje potrebe ili emocije, kao u slučajevima sa osobama sa posebnim potrebama ili u teškim medicinskim stanjima, KRI - VAAMA može omogućiti razumevanje njihovih unutrašnjih svetova i bolje reagovanje na njihove potrebe.
 5. Lični razvoj: U kontekstu duhovnog ili ličnog razvoja, ovaj kanal može pomoći da bolje razumemo sopstvene misli i emocije.
 6. Samoodbrana i bezbednost: Ako praktičar oseća da je njegova ili tuđa sigurnost u neposrednoj opasnosti, za razumevanje namera i misli potencijalno opasne osobe. Na primer, u situaciji gde postoji neposredna pretnja fizičkom napadu ili drugom obliku agresije, razumevanje namera agresora može biti ključno za sprečavanje štete.

Važno je napomenuti da čitanje misli nikada ne treba koristiti za manipulaciju, zadovoljavanje lične radoznalosti ili na bilo koji način koji bi mogao naštetiti drugoj osobi. Etika i poštovanje privatnosti su od velikog značaja i uslov da bi se mogli koristiti benefiti ovog kanala. Praktičari treba da razviju visok stepen samokontrole i samosvesti, kao i jasan etički okvir, pre nego što pristupe ovom kanalu.

 

ORAKUL ŽI 5: Kanal za čitanje sudbonosnih događaja

Kanal ORAKUL ŽI 5 predstavlja duboko intuitivnu sposobnost koja omogućava čitanje sudbonosnih događaja, sagledavanje karmičkih dugova i utvrđivanje latentnih tačaka na životnom putu osobe. Ovaj kanal pruža jedinstven uvid u složenu mrežu uzroka i posledica koji oblikuju životni put pojedinca.

 1. Saglasnost i transparentnost: Korišćenje ORAKUL ŽI 5 zahteva izričitu saglasnost osobe čije se informaciono polje čita. Praktičar treba biti transparentan o metodama i mogućim otkrićima, obezbeđujući da osoba razume proces i potencijalne uvide.
 2. Duboko razumevanje karme: Ovaj kanal omogućava uvid u karmičke dugove, što zahteva visok nivo mudrosti i razumevanja od strane praktičara. Važno je interpretirati ove informacije sa saosećanjem i mudrošću, pružajući smernice koje mogu podržati lični i duhovni razvoj pojedinca.
 3. Utvrđivanje latentnih tačaka: Otkrivanje latentnih tačaka na životnom putu može pružiti dragocene uvide u neiskorištene potencijale i skrivene izazove. Praktičar treba da vodi osobu kroz ove uvide na način koji podstiče samospoznaju i lični rast.
 4. Podrška i smernice: ORAKUL ŽI 5 nije samo informacioni potencijal za predviđanje ili otkrivanje sudbine, već alat za pružanje podrške i smernica koje mogu pomoći osobi da bolje navigira svojim životnim putem. Uvidi dobijeni kroz ovaj kanal trebaju biti prezentovani na način koji podstiče pozitivne promene i odluke.
 5. Etički Okvir: Praktičari koji koriste ORAKUL ŽI 5 trebaju raditi s energijom ovog kanala, poštujući privatnost i slobodnu volju osobe, i uvek imajući na umu najbolji interes onih sa kojima rade.

 

REKONSTRUKTOR: Kanal za prilagođavanje životnih događaja

Kanal REKONSTRUKTOR je izuzetno moćan energetski kanal koji omogućava prilagođavanje i ispravljanje događaja u tri ključna vremenska toka: prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Korišćenje ovog kanala omogućava intervenciju u životnoj mapi pojedinca, ali zahteva prethodnu pripremu u smislu dobrog osmišljavanja promena. To podrazumeva i visok nivo odgovornosti i preciznosti.

 1. Duboko razumevanje i odgovornost: Razumevanje mehanizama koji vladaju vremenskim tokovima i biti svesni mogućih posledica svojih intervencija. Svaka promena, čak i ona najmanja, može imati dalekosežne efekte.
 2. Preciznost u definisanju zadatka: Izuzetno je važno da zadatak bude jasno definisan pre nego što se pristupi intervenciji. Neodređeni ili loše formulisani zadaci ne mogu dovesti do željenih promena.
 3. Etički Okvir: Ovaj kanal se ne sme koristiti za ličnu korist, manipulaciju drugih ili iz lične radoznalosti.
 4. Racionalno korišćenje: Ovaj kanal treba koristiti kada su svi ostali pokušaji rešavanja problema iscrpljeni. Česte i nepotrebne intervencije neće dati rezultat.

Kanal REKONSTRUKTOR predstavlja put ka dubljem razumevanju prirode stvarnosti i uticaja vremena na naš život. Kao pravi akrobati u vremenskom prostoru, praktičari ovog kanala stiču veštinu, mudrost i obazrivost u svom delovanju.

 

DISTRIBUTOR: Kanal za distribuciju energetsko-informacionih tokova

Kanal DISTRIBUTOR omogućava efikasno upravljanje i distribuciju energetsko-informacionih tokova u životu praktičara. Ovaj kanal zahteva pažljivost i preciznost u korišćenju, s obzirom na to da infrastruktura energetskih tokova reaguje na mentalni stav i jasnoću misli.

 1. Postepeno učenje: Počnite sa korišćenjem DISTRIBUTORA na manjim aspektima vašeg života. Ovo može uključivati jednostavne ciljeve kao što su poboljšanje koncentracije, smanjenje stresa ili unapređenje međuljudskih odnosa. Ovakav pristup pomaže u razumevanju kako kanal funkcioniše i kako se prilagođava različitim situacijama.
 2. Jasnoća misli i namere: Misao treba da bude jasna i dobro formulisana. Neodređene ili konfuzne misli mogu dovesti do nejasnih ili neželjenih rezultata.
 3. Etički okvir: Kao i kod svih duhovnih praksi, etički okvir je od suštinske važnosti. Kanal DISTRIBUTOR treba koristiti s namerom da unapredite svoj život i živote onih oko sebe na pozitivan i harmoničan način.
 4. Svest o granicama: Kanal jasno pokazuje granice praktičara kao i granice kanala kroz signale koji ukazuju na to da ste dostigli svoje ili kanalove granice, i treba poštovati. S druge strane, ti signali daju jasnu predstavu o pravcu daljeg razvoja.

KLAUSTROFOBIJA: Kanal za mentalnu kontrolu i zaštitu

Kanal KLAUSTROFOBIJA je nazvan po svojoj sposobnosti da stvori osećaj zatvorenog prostora ili ograničenja kod ciljane osobe. Ovaj kanal se može koristiti kao sredstvo zaštite ili kao način kontrole nad osobom koja predstavlja pretnju.

 1. Odgovornost i etički okvir: Korišćenje ovog kanala nije igra i ne sme se shvatati olako. Treba ga koristiti isključivo u situacijama kada su ugroženi život, zdravlje ili bezbednost. 
 2. Situacije samoodbrane: Primena kanala KLAUSTROFOBIJA može biti opravdana u situacijama samoodbrane ili odbrane drugih od neposredne opasnosti. Na primer, može se koristiti za odvraćanje agresora ili za zaštitu od nasilja.
 3. Mentalna kontrola i uputstva: Ovaj kanal omogućava mentalno usmeravanje i davanje naredbi ciljanoj osobi. Naredbe treba da budu jasne i precizne, i da ne dovode do trajnih šteta ili nepopravljivih posledica.
 4. Ne za Ličnu Korist: Kanal KLAUSTROFOBIJA ne treba koristiti za ličnu korist, manipulaciju ili ostvarivanje ličnih ciljeva. Njegova primena mora biti vođena principima zaštite i neophodnosti, a ne ličnom voljom ili željom.

 

PROVTOR: Kanal za razumevanje neobjašnjivog

Kanal PROVTOR predstavlja jedinstveni tok energije i svesti koji omogućava praktičarima da proniknu u suštinu neobjašnjivih događaja, planova i upozorenja. Ovaj kanal otvara vrata razumevanju dubljih slojeva stvarnosti, često skrivenih iza zastora običnog poimanja.

 1. Razumevanje dubokih misterija: PROVTOR omogućava praktičarima da sagledaju ono što se obično smatra neobjašnjivim ili tajanstvenim. To može uključivati razumevanje dubokih životnih pitanja, planova koji se odvijaju iza kulisa, ili prepoznavanje simboličnih upozorenja u svakodnevnom životu.
 2. Unutrašnje prosvetljenje: Kroz rad sa ovim kanalom, praktičari mogu doživeti oblik unutrašnjeg prosvetljenja, postajući svesniji skrivenih veza i suptilnih tokova energije koji oblikuju našu stvarnost.
 3. Razvoj intuicije i percepcije: Praktičari se ohrabruju da razvijaju svoju intuiciju i unutrašnju percepciju kako bi maksimalno iskoristili mogućnosti koje nudi PROVTOR. To uključuje meditaciju, introspekciju i praktikovanje svesnog prisustva u svakodnevnim situacijama.
 4. Balans između materijalnog i duhovnog: Dok ovaj kanal nudi duboko razumevanje nevidljivih aspekata stvarnosti, takođe je važno održavati balans između materijalnog i duhovnog sveta, i koristiti stečena saznanja za praktične i konstruktivne svrhe.
 5. Respekt prema neobjašnjivom: Dok PROVTOR pruža uvid u mnoga tajanstvena područja, praktičari treba da zadrže poštovanje i skromnost prema stvarima koje prevazilaze ljudsko razumevanje, priznajući da postoje aspekti stvarnosti koji mogu ostati tajanstveni ili neuhvatljivi.

Kanal PROVTOR je putovanje ka dubokom razumevanju i unutrašnjoj mudrosti. Savladavanjem ovog toka, praktičari mogu proširiti svoje vidike i doći do novih nivoa svesti i razumevanja.

 

KALAČAKRA X: Kanal energetskog ratnika i duhovne mudrosti

Kanal KALAČAKRA X simbolizuje sintezu ratničke snage i duhovne mudrosti, spajajući kvalitete samuraja, nindže i gejše. Ovaj kanal koristi energiju u svrhu postizanja unutrašnje i spoljašnje pobede, harmonizujući borilačke veštine s duhovnom praksom.

 1. Ratnička Snaga i Duhovna Disciplina: KALAČAKRA X združuje ratničku odlučnost i fizičku snagu sa dubokom duhovnom disciplinom. Praktikovanje ovog kanala uključuje razvijanje kako fizičkih tako i mentalnih sposobnosti, stvarajući balans između akcije i kontemplacije.
 2. Duhovni razvoj i samousavršavanje: Ovaj kanal teži ka unapređenju ličnih kvaliteta i samousavršavanju. Kroz prakse meditacije i mentalne discipline, praktičari razvijaju svoje sposobnosti kako bi postigli unutrašnju harmoniju i spoljašnju efikasnost.
 3. Primena u Budističkim Manastirima: KALAČAKRA X ima dugu tradiciju primene u budističkim manastirima, gde se koristi kao sredstvo za postizanje duhovnog prosvetljenja i kao alat za zaštitu manastira i njegovih stanovnika.
 4. Energetska ravnoteža i kontrola: Ovaj kanal razvija visok nivo energetske ravnoteže i kontrole. Praktičari uče kako da usmere svoju energiju na konstruktivan i harmoničan način, izbegavajući agresiju ili nekontrolisano delovanje.
 5. Mudrost i samopouzdanje: Kroz praksu KALAČAKRA X, praktičari stiču mudrost i samopouzdanje koje dolazi sa razumevanjem svoje unutrašnje snage i sposobnosti. Ovaj kanal podstiče duboko razumevanje životnih principa i etike.

 

MOĆ ENERGIJE: Kanal sveobuhvatne energetske sposobnosti

Kanal MOĆ ENERGIJE je jedan od najmoćnijih kanala, koji pruža sposobnost uticaja na fizičku i energetsku realnost. Ime kanala odražava njegovu snagu - sposobnost da izleči, uništi, uzdigne ili svrgne. Zbog njegove intenzivne prirode, neophodan je visok nivo samokontrole i odgovornosti.

 1. Kontrola emocija i namera: Ključna komponenta u radu sa ovim kanalom je kontrola sopstvenih emocija i namera. Emocionalna nekontrolisanost može dovesti do neželjenih ili opasnih posledica.
 2. Usklađenost unutrašnjeg i spoljašnjeg: Podiže nivo usklađenosti vašeg unutrašnjeg stanja sa spoljašnjim akcijama. Ovaj kanal pruža ogromnu podršku u ličnom razvoju, samosvesti i duhovnom usklađenju.
 3. Odgovornost i mudrost u upotrebi: Ovaj kanal zahteva mudrost i diskreciju u odlučivanju kada i kako ga koristiti.
 4. Potencijal za isceljenje: Kanal može biti korišćen za duboko isceljenje, kako na fizičkom, tako i na emocionalnom ili duhovnom nivou. Potrebna je odgovorna primena.

Kanal MOĆ ENERGIJE je put ka dubokom razumevanju energetske ravnoteže i interakcije s univerzumom.

 

POTOK TELEPORTACIJE: Kanal za premeštanje kroz prostor

Kanal POTOK TELEPORTACIJE predstavlja naprednu tehniku energetske manipulacije koja omogućava premeštanje objekata, događaja, pa čak i samog praktičara kroz prostor. Ovaj kanal zahteva visok nivo koncentracije, kontrole i razumevanja energetskih principa.

 1. Postepeno učenje: Početak podrazumeva teleportaciju manjih, neživih objekata. Ovo će vam pomoći da razumete osnovne principe teleportacije, kao što su fokusiranje, vizualizacija i energetska koordinacija.
 2. Razumevanje energetskih principa: Teleportacija zahteva duboko razumevanje kako energija funkcioniše u prostoru. Praktičari treba da razviju sposobnost da "čitaju" energetske obrasce prostora i da nauče kako da se povežu sa njima.
 3. Teleportacija događaja i sebe: Nakon što uspešno savladate teleportaciju objekata, možete preći na naprednije tehnike, uključujući teleportaciju događaja ili samog sebe.

POTOK TELEPORTACIJE nije samo fascinantna sposobnost, već put ka dubokom razumevanju prirode prostora i energetskih polja. Praktičari ovog kanala moraju biti posvećeni kontinuiranom učenju, samorazvoju i odgovornom korišćenju svojih sposobnosti.

 

PLAVA KRV: Kanal Odabranosti i Kraljevske Elegancije

Kanal PLAVA KRV predstavlja esenciju odabranosti, sofisticiranosti i visokog duhovnog statusa. Ovaj kanal nije samo simbol prestiža, već i sredstvo za dostizanje duboke duhovne povezanosti i uticaja na višim nivoima postojanja.

 1. Osećaj Odabranosti i Ugleda: Kada aktivirate kanal PLAVA KRV, osetićete kako vas okruženje gleda sa strahopoštovanjem i poštovanjem. Ovaj kanal vam omogućava da steknete ugled i poštovanje, otvarajući vam vrata koja su inače zatvorena.
 2. Sofisticiranost i Kultivisanost: PLAVA KRV donosi sa sobom kvalitete poput sofisticiranosti, ukusa i gracioznosti u svakodnevnom životu. Ove osobine vam omogućavaju da se istaknete i da svojim prisustvom unapređujete okruženje.
 3. Kraljevski Pečat i Rad sa Svetovima: Kroz PLAVU KRV, dobijate "Kraljevski Pečat" koji vam omogućava rad sa različitim svetovima i galaksijama. Ovo podrazumeva mogućnost da utičete na događaje i energije na mnogo višim, kosmičkim nivoima.
 4. Blagosloven Pristup Kasti Kraljeva: Ovaj kanal vam pruža privilegovanu poziciju, sličnu onoj koju imaju kraljevi. Steći ćete sposobnost da se konsultujete sa visokim duhovnim bićima i da učestvujete u odlukama koje se tiču širih, kosmičkih pitanja.
 5. Etička Odgovornost i Skromnost: Uprkos svim privilegijama, važno je održavati visoki nivo etičke odgovornosti i skromnosti. Moć i ugled koji dolaze sa kanalom PLAVA KRV trebaju biti korišćeni mudro i sa poštovanjem prema drugima.

Kanal PLAVA KRV nudi ne samo prestiž i priznanje, već i odgovornost da svoje sposobnosti koristite na način koji doprinosi harmoniji i dobrobiti univerzuma. Ovo je kanal koji zahteva da se njegove moći koriste s velikom mudrošću i razumevanjem.

DETALJI PO PODEŠAVANJU:

Preduslovi za praktičarski stepen: Reiki II stepen kao minimum.

Dostupni metodi inicijacije
- Online – Individualno.

Podešavanje izvodi: Dragana Stašević, Učitelj duhovno – energetskih metoda razvoja svesti.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik sa preporukama za razvijanje veština.

Moguće je podešavanje na ceo blok ili na jedan i više odabranih kanala.

Kotizacija za praktičarski stepen po kanalu: 50,00 Eur

Kotizacija za ceo Blok Diplomatija, Kontrola, Sveprisutnost, Kraljesvki Pečat, 10 kanala -  250 Eur